Opvoedingsproject

Het opvoedingsproject van onze school

Onze school is een unieke plek waar wij gestalte willen geven aan ons opvoedingsproject ten dienste van jonge mensen uit alle lagen van de bevolking, hen degelijk onderwijs verschaffen en hen christelijke waarden bijbrengen en voorleven.

Christelijk  geïnspireerd

In onze opvoedingstaak laten wij ons inspireren door de figuur van Christus, wij willen de christelijke boodschap op een hedendaagse manier gestalte geven. In onze katholieke scholen worden “waarden” meegegeven. We putten ze uit het evangelie. Ze maken je leven waardevol en zorgen voor een zinvolle levensbeleving.

Hartelijk

Een groot deel van onze jeugd brengen we op school door. Daarom is het belangrijk dat jongeren zich goed en begrepen voelen op onze school. We hebben aandacht en respect voor de eigenheid van elke leerling. We luisteren naar hun noden en vragen. We zijn alert voor hun problemen zowel op vlak van studie als op socio-emotioneel vlak.
We houden rekening met de verschillen tussen de leerlingen, hun tempo, hun mogelijkheden, hun belangstelling, hun achtergrond, hun studierichting en hun vaardigheden. In sommige gevallen zullen wij, in het belang van de leerling, beroep doen op externe hulp.

Zorg voor ELK talent

Dat elke leerling, begaafd met zijn eigen talenten, zich maximaal kan ontplooien, daar willen wij in onze school elke dag aan werken. Hen voldoende kennis en inzicht bijbrengen. Uiteraard zal een positieve samenwerking tussen de ouders en de school zeker een meerwaarde geven aan dit project. Door een goed gestructureerde studiekeuzebegeleiding trachten we als school de leerlingen tot meer bewuste studiekeuzes te brengen. Door hen voldoende kansen te geven, hen degelijk te begeleiden op studiegebied en eerlijk te evalueren, proberen we de talenten van onze leerlingen zo goed mogelijk te ontplooien en het beste uit henzelf te halen. Vooral voor de leerlingen uit TSO willen we dat ze klaar zijn voor eventuele verdere studies. Daarnaast willen we de leerlingen voorbereiden op een beroep als werknemer in een bedrijf of als zelfstandige. Niet alleen vakkennis maar ook beroepsattitudes worden hierbij aangeleerd. Stages, bedrijfsbezoeken en geïntegreerde proeven bevorderen een nauwe samenwerking met de bedrijfswereld en met specifieke organisaties.

Gastvrij

We zetten onze schoolpoort open voor andere culturen, omdat we het confronteren van meningen, waarden en overtuigingen die in de gemeenschap leven, zien als een verrijking voor de hele schoolbevolking. We willen hen begeleiden en meehelpen te integreren in onze samenleving.

Duidelijke regels

We hechten als school veel belang aan een stijlvolle levenshouding. Zowel binnen als buiten de school tonen wij respectvol gedrag tegenover al onze medemensen. Dit betekent dat we duidelijke regels stellen in verband met wat kan en niet kan op onze school. Door regelduidelijkheid kunnen we komen tot een verantwoord sanctiebeleid. Leerlingen mogen ook fouten maken. Na rechtzetting moeten zij opnieuw de kans krijgen om met een schone lei te herbeginnen.

Prijsvriendelijk

We zijn een school voor iedereen dus ook op financieel vlak houden wij rekening met de uitgaven naar boeken, uitstappen, materiaal in de technische vakken, enz… We streven naar aankopen die aanvaardbaar zijn in elk budget.

Ondernemend & Vooruitstrevend

We zijn een ondernemende school, waarbij iedereen zich inzet om boeiend technisch onderwijs te bieden. We streven naar het gebruik van de meest vooruitstrevende technologische hulpmiddelen. Het blijven vernieuwen van onze machines en aanverwanten is een noodzaak die we steeds blijven doorvoeren. In onze snel evoluerende economie is goed opgeleid  technisch personeel van groot belang. We willen onze leerlingen goed voorbereiden om deze taak op zich te kunnen nemen en hen werkzekerheid aanbieden.

Dialoog & Respect

Door te luisteren naar én open te staan voor de opvattingen van anderen, leren we de leerlingen hun eigen mening te vormen en te uiten. Dit betekent dat onze leerlingen zich uitdrukken in een verzorgde taal omdat dit de kern is van respectvol omgaan met elkaar.

Opvoeding

We willen onze leerlingen o.a. leren een evenwicht  te vinden tussen studeren en vrijetijdsbesteding. We willen hen kennis, vaardigheden en attitudes bijbrengen die gericht zijn op hun eigen gezondheid en de gezondheid van anderen. Ons preventiebeleid en ook de lessen relationele vorming, de ontmoetings- en vormingsdagen en de preventieprojecten in verband met roken, alcohol en drugs bieden hiertoe een goede aanzet.

Zorgzaam

We wensen respect en zorg voor het materieel van de school, van medeleerlingen en van anderen. We streven naar netheid en zorg in onze schoolomgeving. Een nette school zorgt mee voor een aangenaam werkmilieu. In de praktijklessen wordt getracht zoveel mogelijk milieuvriendelijke producten te gebruiken. Afval wordt gesorteerd met het oog op een maximale recyclage.